Image for post
Image for post
Napraten op de brug bij Undercurrent in Amsterdam [foto: DDA]

Dutch Digital Day 2018 take-aways

Donderdag 29 juni was er weer de jaarlijkse Dutch Digital Day. De branche organisatie van de grootste digitale bureaus van Nederland, de Dutch Digital Agencies (DDA), organiseerde dit evenement voor de vierde keer. Doel was om de bezoekers een injectie te geven met next-level inspiratie. Dat is gelukt. Het programma bestond uit een verzameling nationale en internationale sprekers die de digital designer uit zijn comfort-zone trok. Digital design is al een breed vak waarbij je op de hoogte moet zijn van een keur aan verschillende onderwerpen. Maar de organisatie was er tijdens deze editie in geslaagd die brede scope nog een stukje op te rekken zonder daarmee de relatie met het vakgebied te verliezen. Het ging onder andere over Artificial Intelligence (AI), cyborgs, vogels, juristen, branding en enkele reizen naar Mars.

Snelheid

Een van de meest waardevolle dingen die je mensen kunt geven op een dag gevuld met lezingen is een nieuw perspectief op de wereld, een nieuwe bril waar je de wereld iets anders door gaat zien en waardoor je nieuwe dingen ziet. Het meest extreme voorbeeld hiervan was misschien wel het verhaal van Thijs van Vuure. Sinds zijn jeugd is hij gefascineerd door vogels. Hij kwam er achter dat om vogels echt goed te begrijpen je hun gedrag 10 keer moet vertragen. Vogels leven 10 keer zo kort en hebben een hartslag die 10 keer zo snel is als mensen. Ze gaan door dezelfde levensfasen als mensen, alleen 10 keer zo snel. De geluiden die ze maken gaan ook 10 keer zo snel. Maar als je vogelgeluiden opneemt en ze 10 keer vertraagd, kun je ze waarnemen op menselijke snelheid. Als je hoort hoe ze dan praten, kun je dit nadoen als mens. Als je dit opneemt en weer 10 keer versneld, kun je met vogels communiceren.

Dit lijkt een gimmick, een trucje dat leuk is voor een kunst projectje. Maar communiceren en denken op verschillende snelheden is iets wat je ook in digitale projecten constant tegen komt. Niet iedere digital designer en iedere klant werkt, denkt en communiceert op dezelfde snelheid. Soms kan het enorm helpen als je wat vertraagd en soms kun je op volle snelheid gaan. Als je nadenkt over verschillende snelheden van mensen, kun je ze misschien beter begrijpen en dus beter communiceren. Daar kunnen de projecten alleen maar beter van worden.

Controle

Naast de snelheidsbril, is de controle-bril andere interessante die naar boven kwam in een van de lezingen. Leon Spikker vertelde over zijn ervaringen met algoritmes en robots in de architectuur. In zijn studio RAP gebruikt hij digitale ontwerp tools in een hele nauwe relatie met fabricage door robots. Daarbij maakt hij niet eerst een ontwerp om vervolgens te kijken hoe het beste gemaakt kan worden, maar hij werkt vanaf het begin met de mogelijkheden en beperkingen van de robot die de fabricage gaat doen. Dit lijkt in eerste instantie heel vervelend voor een ontwerper omdat hij vrijheid inlevert. Maar het mooie is dat in samenwerking met de robot en door de beperkingen van de technologie ontwerpen ontstaan die je van tevoren, zonder die beperkingen, niet had kunnen bedenken. Er ontstaat een nieuwe esthetica. Zijn doel is nog steeds om mooie dingen te maken, maar ook dingen die makkelijk te maken zijn door een robot. Deze dingen blijken elkaar niet tegen te werken, maar elkaar te versterken. Mens en machine creëren samen. De catch is dat de ontwerper controle moet los laten. Hij moet de machine mee laten ontwerpen, hij moet de beperkingen toelaten vanaf het begin van het ontwerpproces. De ontwerper levert vrijheid en autonomie in, maar krijgt hiervoor nieuwe esthetische modellen en oplossingen die beter te produceren zijn terug. Dingen die voorheen veel te duur waren om te bouwen of teveel tijd kostten worden nu mogelijk.

Deze logica is denk ik 1-op-1 over te zetten naar de digitale wereld. Niet alleen het denken vanuit de techniek dat vele digital designers al doen levert een nieuwe esthetica en beter te bouwen oplossingen op. Maar ook het samenwerken met de “machine” van de organisatie waarvoor we onze oplossingen ontwerpen levert oplossingen op die beter functioneren binnen de organisatie. Als je in een team samenwerkt met de stakeholders aan klant zijde en je kunt hierbij je traditionele rol als designer los laten en de organisatie mee laten ontwerpen, kom je tot oplossingen die je als ontwerper alleen niet had kunnen bedenken en die beter presteren. Het loslaten van controle om betere oplossingen te krijgen zie je heel duidelijk in de discussies over AI en Machine Learning. Maar dit geldt niet alleen voor de mens-machine relatie, dit geldt net zo goed in de relatie tussen mensen onderling, tussen ontwerper en klant.

Conflict

De derde bril die heel waardevol kan zijn in projecten is de conflict bril. Aernoud Bourdrez schreef een boek over het oplossen van conflicten. Hij is een jurist en traditioneel houden juristen zich alleen bezig met de wettelijke implicaties van conflicten. Maar er zijn nog andere manieren om conflicten op te lossen dan via de wet. Hij deed onderzoek naar de aard van conflicten en kwam tot de volgende formule voor conflict: conflict = pijn * de schuld geven. Zo leidt niet elk pijntje tot conflict. Conflict ontstaat pas dan als er schuld gegeven wordt. Als je de schuld eruit kunt halen, kun je conflicten makkelijker oplossen. Als je begrip voor de positie van de ander kunt opbrengen, op zoek gaat naar manieren om contact te maken, de rol, status en autonomie van de ander respecteert, kun je veel beter onderhandelen.

Dit is heel herkenbaar in projecten. Als er iets niet goed gaat en je gaat zoeken naar een schuldige die het maar moet oplossen heeft dit negatieve impact op de relaties en dus het project. Als je ieders positie begrijpt en vanuit het hogere doel van het project op zoek gaat naar oplossingen die ieders rol, status en autonomie respecteren kom je veel verder. Dit is wel lastig. Het is moeilijk om emoties er buiten te houden. Een van de dingen die goed hierbij werken is humor, verrassing en onverwachte dingen doen. Legendarisch is het conflict dat Jack Daniels bijvoorbeeld had met een auteur die hun logo gebruikte op een boek. De brief die ze deze man schreven was zo vriendelijk, zo vol van respect voor zijn intenties dat het conflict ervoor gezorgd heeft dat beide partijen er op vooruit zijn gegaan. De vriendelijkheid was goed voor de branding van Jack Daniels en de boekverkoop van het boek schoot ook omhoog. Dit is misschien wel de belangrijkste les over conflicten. Een conflict oplossen op creatieve wijze brengt je vaak verder dan je zonder dit conflict was gekomen. Elk conflict herbergt de kans om vooruit te komen. Conflicten in projecten ontstaan niet omdat mensen boosaardig zijn, maar omdat ze verschillende belangen hebben. Goede omgang met conflicten, klein en groot, is essentieel voor een goed project.

Er waren nog veel meer interessante verhalen vrijdag, maar deze drie brillen hebben mijn blik op de wereld in ieder geval verruimd.

Strategic UX Design Consultant @ Zuiderlicht / Design Leadership Forum Member @InVision / Design Thinker / State Secretary of Integration @ Ministry of Design

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store